AYDINLATMA METNİ

Nazar Döküm Hidr. Galv. Asan. Ve Kuym. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun farkındalığı ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği üzere ve mevzuat tarafından gösterilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimiz; verilerinizi,

– Hakkaniyete ve dürüstlük kuralına uygun olma,
– Belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olma,
– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
– Doğru ve gerektiğinde güncel tutulma,
– Amaç için gereken süre kadar muhafaza edilme,
– Bütünlük ve gizlilik,
– Hesap verebilme zorunluluğu,
– Tasarım ve varsayılan olarak veri korunması

İlkelerine bağlı kalarak toplamakta ve işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, internet sayfası, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenen kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu itibarla; kişisel verileriniz, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirket çalışanlarına ait kişisel veriler; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketlerimizde kamera kayıt sistemi bulunmaktadır. Kamera kayıtları hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Yetkili kurum ve kuruluşlardan talep olması halinde, mahkemeler veya savcılık tarafından talep edilmesi halinde istisnai olarak ve bu kurumlar ile sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’in çalışmakta olduğu sigorta şirketleri ile anlaşmalı olduğu Banka ve Finans Kuruluşları; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, çalışanlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, açık rıza alınması ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ve (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iş bu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi gecikmeksizin, herhalde en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişiler, bahsi geçen hakları ile ilgili olarak Şirketimize info@nazarasansor.com.tr yoluyla veya Şirketimize ulaştıracakları bir dilekçe ile başvurabilirler.

1475Görünüm

Yorumunuzu yazın.